Rozpis spoločnej súťaže košického a prešovského kraja v kategórii žiactva pre súťažný ročník 2012/2013

A: Všeobecné ustanovenia:
1. Riadenie súťaže: Výkonný výbor Košického krajského zväzu hádzanej – Košice a Výkonný výbor Prešovského krajského zväzu hádzanej
2. Termíny stretnutí: Uvedené priamo vo vyžrebovaní.
3. Miesta stretnutí
    a usporiadatelia:
Ihriská a športové haly zúčastnených družstiev podľa nahlásenia v prihláške do súťaže s regulárnymi rozmermi v zmysle pravidiel hádzanej. Usporiadateľom je oddiel uvedený na prvom mieste vo vyžrebovaní resp. podčiarknutý vo vyžrebovaní. Usporiadateľ stretnutia je povinný postupovať pri zabezpečení stretnutia podľa platného Súťažného poriadku hádzanej a tohto rozpisu.
4. Náklady:
    a usporiadatelia:
Družstvá štartujú na vlastné náklady. Úhradu nákladov rozhodcov vykonáva usporiadajúci oddiel podľa predložených dokladov a vyúčtovaní:
 • pri doprave vlakom/autobusom sa prikladajú cestovné lístky
 • pri doprave vlastným autom sa uhrádza cestovné vo výške 0,183€ za 1 km
Ak cestujú rozhodcovia rovnakým smerom účtujú sa náhrady len za jedno auto!
Za jedno odrozhodované stretnutie je odmena (ošatné) pre dvojicu rozhodcov spolu vo výške 6,00 €.
Ošatné pri stretnutiach:
 • majstrovských:        žiactvo    6,00 €
 • nemajstrovských:   s plným časom      75%
 • nemajstrovských:   so skráteným časom   50%
 • odmena časomerača na zápas   1,66 €
 • odmena zapisovateľa na zápas   1,66 €
Stravné sa stanovuje vo výške najnižšej sadzby rozpätia pre cestovné náhrady v určitom časovom rozhraní stanovených zákonom o cestovných náhradách:
 • 5 - 12 hodín     4,00 €
 • 12 - 18 hodín   6,00 €
 • nad 18 hodín   9,30 €
5. Systém súťaže: Vo všetkých kategóriách sa hrá štvorkolovo: doma – vonku jeseň/zima a doma – vonku zima/jar.
Po skončení dlhodobej časti,družstvá,ktoré skončili na 1. - 4. mieste, sa odohrajú dva turnaje -
1. turnaj u družstva, ktoré skončilo na 2.mieste
2. turnaj u družstva, ktoré skončilo na 1. mieste
B: Technické ustanovenia:
1. Predpis: Hrá sa podľa "Pravidiel hádzanej platných od 1.7.2010". Súťažného poriadku, disciplinárneho poriadku platných od 1.7.2008 a podľa ustanovení tohto ROZPISU.
2. Štartujú: Starší žiaci:         od 1. 1. 1998 – 31. 12. 1999
Staršie žiačky:    od 1. 1. 1998 – 31. 12. 1999
Mladší žiaci:       od 1. 1. 2000 a mladší
Mladšie žiačky:  od 1. 1. 2000 a mladšie

V kategórii starších žiakov štartujú mimo súťaž ml. dorastenci Bardejova,v Rozpise uvádzané ako Bardejov B.
3. Podmienky účasti: Oddiel môže štartovať v súťažiach riadených VV KKZHá Košice iba v prípade, že zaplatí súťažný vklad 50 € za každé prihlásené družstvo na účet č.: 2928842546/1100 TATRABANKA, KS : 0558. Doklad o zaplatení zašle oddiel najneskôr do 15.9.2012 riadiacemu zväzu. Všetci hráči /-čky/ musia byť riadne registrovaní. Náležitosti družstiev a jednotlivcov sú určené čl. 21, 22 a 24 SPH. Štart hráča /ky/ v stretnutí je podmienený preukázaním sa rozhodcom platným registračným preukazom modrej alebo žltej farby. Funkcionári a tréneri sú povinní pred stretnutím predložiť rozhodcom platný registračný preukaz. Hráči /ky/ narodení po 1.1.2013 štartujú na súpisku, na ktorej musí byť uvedené rodné číslo a musí byť potvrdená oddielom a riadiacim zväzom. Musia mať u seba kartičku poistenca. Toto platí do 31.12.2012 .Po tomto termíne musí mať každý hráč registračný preukaz.
4. Súpisky družstiev: Každé družstvo je povinné zaslať súpisky riadiacemu zväzu do 15.9.2012 v rozsahu ustanovení čl. SPH. Odôvodnené zmeny čl. 26 SPH, môžu vykonať družstvá po skončení jesennej časti. Súpisky platia do konca súťažného obdobia. Hráči uvedení na súpiske musia v kontrolovanom období nastúpiť minimálne na 4 zápasy. Kontrola súpisiek je po piatom a poslednom kole súťaže.
5. Odlišnosti v súťaži:
 1. Ak má oddiel dve družstvá v rovnakej súťaži A+B nemôžu hráči, ktorí sú na súpiske A resp. B družstva hrať za obidve družstvá. To isté platí aj v prípade, keď hráč, ktorý nie je uvedený na súpiske žiadneho družstva, nastúpi prvýkrát za A alebo B družstvo, ďalej môže štartovať iba za A alebo B družstvo.
 2. Mladší žiaci a žiačky môžu nastúpiť za staršie žiactvo neobmedzene pri dodržaní bodu a. Pri štarte v jeden hrací deň môžu za obe kategórie nastúpiť iba 4 hráči.
 3. Pri porušení hore uvedených ustanovení VV KKZHá - Košice skontumuje výsledok dosiahnutý na ihrisku v prospech súpera a udelí družstvu, ktoré porušilo hore uvedené opatrenie pokutu podľa sadzobníka pokút.
6. Hracie dni: Hracie dni sú určené rozpisom súťaží. Družstvá, ktoré sa rozhodnú hrať v nedeľu, sú povinné zaslať hlásenky. VV KZHá – Košice si vyhradzuje právo pozmeniť vyžrebované termíny a začiatky stretnutí z hľadiska zachovania regulárnosti súťaží. Predohrávky na iné dni /okrem soboty a nedele/ sa môžu uskutočniť iba po vzájomnej dohode oddielov a s písomným súhlasom VV KKZHá Košice. Dohrávky sa zásadne n e p o v o ľ u j ú.
7. Rozhodcovia: Rozhodcov deleguje KR KKZHá . Tesne pred začiatkom každého stretnutia vykonajú rozhodcovia fyzickú kontrolu totožnosti hráčov nastupujúcich na stretnutie, čo uvedú do zápisu ( čl.30 SPH) . V prípade ospravedlnenia sú rozhodcovia povinní v zmysle SP čl. 40,bod 1 najneskôr tri dni pred termínom stretnutia sa ospravedlniť z delegovaného stretnutia riadiacemu orgánu a to písomne elektronicky na adrese : subakmilos(at)stonline.sk , prípadne telefonicky na čísle : 0905 420 221. V prípade nedostavenia sa na stretnutie, resp. porušenia čl. 40, bod 1 SPH bude táto skutočnosť oznámená na KR SZH.
8. Povinnosti usporiadateľa: Zabezpečiť pred každou striedačkou igelitové vrecko, do ktorého sú družstvá povinné ukladať použitý zdravotný materiál. Po stretnutí je povinnosťou usporiadateľa tento materiál spáliť. Toto nariadenie je treba v každom prípade rešpektovať v záujme ochrany pred AIDS. Povinnosťou hráča je pri krvácaní hraciu plochu opustiť. Za dodržiavanie tohto nariadenia sú zodpovední rozhodcovia. Usporiadateľ stretnutia je povinný zabezpečiť pri majstrovských stretnutiach odbornú zdravotnícku pomoc.
9. Zápis stretnutia: Pre stretnutia v súťažiach riadených VV KKZHá Košice sú družstvá povinné používať predtlačené zápisy SZH. Okrem náležitostí určených v čl. 40 SP musia byť v zápise zreteľne označení hosťujúci hráči písmenom "H".
Z á p i s y    z a s i e l a    r o z h o d c a    s t r e t n t i a!
do 48 hod. po stretnutí!!!
Pri nedostavení sa delegovaných rozhodcov je za odoslanie zápisov odohraných stretnutí zodpovedný usporiadajúci oddiel
do 48 hodín po ich uskutočnení.
10. Hracia doba: Podľa čl. 2:1 Pravidiel hádzanej:
- st.žiaci 2 x 25 minút s 10 min. prestávkou
- ml..žiaci 2 x 25 minút s 10 min. prestávkou
- st. žiačky 2 x 25 minút s 10 min. prestávkou
- ml. žiačky 2 x 20 minút s 10 min. prestávkou
11. Meranie času: Meranie času zabezpečuje časomerač stopkami a na verejnom časovom zariadení. Každé družstvo má právo v každom polčase stretnutia vyžiadať si jeden oddychový čas „T“ v rozsahu 1 minúty.
12. Hodnotenie súťaží: Víťazstvo v stretnutí sa hodnotí ziskom 2 bodov pre víťaza, porazené družstvo nezískava žiaden bod. Pri nerozhodnom výsledku získajú družstvá po jednom bode. Pre konečné poradie v tabuľke rozhoduje väčší počet získaných bodov zo všetkých stretnutí. Pri rovnakom počte dvoch družstiev sa poradie určí podľa výsledkov ich vzájomných stretnutí. Ak sa družstvá stretli viackrát medzi sebou, je potrebné vziať do úvahy výsledky všetkých týchto stretnutí. Ak majú rovnaký počet bodov, potom o poradí rozhodnú tieto kritériá:
 1. väčší rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí
 2. väčší rozdiel gólov zo všetkých stretnutí
 3. väčší počet vstrelených gólov zo všetkých stretnutí
 4. väčší počet víťazstiev zo všetkých stretnutí
 5. nové vzájomné stretnutie
Pri rovnakom počte viac ako dvoch družstiev sa poradie určí vytvo- rením doplnkovej tabuľky zostavenej z výsledkov všetkých vzájomných stretnutí týchto družstiev pri dodržaní kritérií a) až e).
13. Postupy: Postupujú družstvá umiestnené na 1. a 2. mieste bez rozdielu, z ktorého sú kraja. Nemôže však postúpiť A aj B družstvo z jedného oddielu.
14. Upozornenie: V zmysle rozhodnutia VV SZH sa odporúča používať chrániče lakťov a kolien vo všetkých žiackych kategóriách. Súťaž mladších žiakov, mladších a starších žiačok sa hrá loptou pre mini hádzanú!!!
15. Sadzobník pokút
      pre oddiely:
nedostatky v zápise /súčet gólov/ 1,66 €
použitie nesprávneho zápisu o stretnutí 1,66 €
nezaslanie požadovaných materiálov 1,66 €
oneskorené zaslanie zápisu 1,66 €
nezaplatenie súťažného vkladu v termíne 3,32 €
odstúpenie zo súťaže 66,39 €
spôsobenie kontumačného výsledku 33,19 €
/nepricestovanie na stretnutie/ a náklady vykázané domácim oddielom uhradí zväz, ktorý bude náklady vymáhať od previnivšieho sa oddielu okamžitým zastavením činnosti až do uhradenia nákladov riadiacemu zväzu.
16. Sadzobník pokút
      rozhodcov:
väčšie chyby a nedostatky v zápise 1,66 €
nedostavenie sa k stretnutiu 3,32 €
nezaslanie požadovaných materiálov 1,66 €
nezaslanie 1 zápisu v termíne do 48 hodín 3,00 €
17. Rôzne:  
Všetku poštu a zápisy zo stretnutí žiadame zasielať na adresu:
Ľubica Girdasovová
Poludníková 5
040 12 Košice

kzha-ke(at)ke-kzh.sk, girdasovova(at)gmail.com